Forløbet henvender sig til fagprofessionelle, konsulenter og ledere, der ønsker at tage imod en metode og et mindset, der kan mobilisere et organisatorisk spring i arbejdet børn og forældre. Til fagprofessionelle, der ønsker at udfordre dem selv gennem en metode, der stiller skarpt på egen andel i forandringen til gavn for børn og forældre. Til faglige konsulenter, der ønsker at se på arbejdet med udsatte familier fra et nyt perspektiv, som kan skabe nye resultater på flere bundlinjer; højere kvalitet i arbejdet med familierne og højere arbejdsglæde og trivsel blandt medarbejdere. Til ledere, der vil indarbejde denne praksis og kultur i egen institution. Vi har gode erfaringer med, at ledere deltager sammen med sine medarbejdere for at opnå en kollektiv læreproces.

Hvad skal vi med efteruddannelse?

Social Talks Forum er et nyoprettet netværk, hvor vi sætter fokus på videndeling og metoder, der kan understøtte, at vi får relevant forskning og erfaring fra praksis ud til praktikere på børneområdet. Til det første møde I Social Talks Forum den 29. juni sætter vi fokus på efteruddannelse og stiller spørgsmålet: Hvad skal vi med efteruddannelse?

Spørgsmålet har aldrig været mere presserende end nu.
Mængden af viden eksploderer på børneområdet i disse år, hvilket betyder, at behovet for efteruddannelse er stigende. Samtidigt er de offentlige udgifter til videregående efteruddannelse faldet med 56 % i årene 2009 til 2019[1]. Det stiller os i den paradoksale situation, at på trods af, at der aldrig har været mere viden til rådighed for praktikere på børneområdet, så bruger vi historisk få ressourcer på at omsætte denne viden ude i praksis, hvor den kan gøre størst gavn for børn, unge og deres familier. Det vel og mærke samtidigt med, at vi tilfører flere og flere midler til forskning og udvikling af ny viden og metoder på området.[2]

Der er med andre ord behov for at gentænke, hvordan vi skaber efteruddannelse på børneområdet og at sikre, at praktikerne løbende kan holdes opdateret på viden og metoder i de situationer, hvor behovet opstår. Rette viden. Til rette tid. I rette omfang.

På dette møde sætter vi fokus på to cases, hvor der bliver arbejdet med løbende at tilpasse efteruddannelsen til de faktiske behov og den tilgængelige viden samt gøre brug af utraditionelle metoder for at sikre, at vidensoverførslen sker mest muligt effektivt og tættest muligt på praksis.

Den første case har vi fundet blandt de praktiserende læger, mens den anden case handler om familiebehandling på børneområdet.

Første case

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) – Systematisk Gruppebaseret Efteruddannelse.
Oplægsholder: James Høpner, Efteruddannelseschef, PLO.

Systematisk efteruddannelse er et overenskomstaftalt krav til de praktiserende læger, der ligger udover deres deltagelse i lægernes selvvalgte efteruddannelse. Som del af det systematiske efteruddannelsestilbud har PLO siden 2016 tilbudt et gruppebaseret forløb (SGE), hvor praktiserende læger i grupper af 8 til 12 personer selv gennemfører udvalgte kursusforløb. Gruppen får tilsendt materiale, som indeholder drejebog, cases, arbejdsspørgsmål og en række videoklip med eksperter, som udtaler sig om det pågældende emne. Casene tager udgangspunkt i situationer fra lægernes hverdag. For at kunne gennemføre et SGE-forløb, skal mindst én i gruppen have taget en facilitator-uddannelse, som PLO udbyder. I dag har ca. 10 % af landets praktiserende læger gennemført et faciliteringskursus. Hjemmeside for SGE.

Det er bemærkelsesværdigt, at man kan tage tung og kompleks sundhedsfaglig viden og rent metodisk pakke det ind i praksisnære cases i en proces, som deltagerne selv varetager. Et af de pædagogiske greb, som de anvender, er at præsentere en række dilemmaer i casen, der fremkalder deltagernes egen viden og erfaring inden for emnet. På den måde bliver deltagernes egne erfaringer en væsentlig ressource og omdrejningspunkt i læringen.

Et andet bemærkelsesværdigt aspekt af denne case er, at Systematisk Gruppebaseret Efteruddannelse ligger udenfor det traditionelle efteruddannelsessystem og her bliver varetaget af de praktiserende lægers egen organisation med finansiering fra Regionerne.

Chef for efteruddannelse i PLO, James Høpner, vil holde et oplæg om SGE og efterfølgende indgå i en dialog, hvor vi sammen undersøger, hvad vi kan overføre til børneområdet. James er netop nu aktuel med bogen Den uperfekte leder. En bog om meningsskabelse og benspænd i en verden på farten. https://www.akademisk.dk/den-uperfekte-leder

Anden case

Metodecentret – Familie & netværk
Oplægsholder: Simon Østergaard Møller, Centerleder, Metodecentret.

Familie & Netværk er et behandlingstilbud til familier med udsatte børn og unge i alderen 6 til 17 år, der har udviklings- og trivselsproblemer. I tilbuddet arbejdes der systemisk, hvilket betyder, at der i behandlingen samarbejdes med hele familien, det udvidede familienetværk, den unges netværk samt alle involverede professionelle systemer (fx skole, fritid, kommune, psykiatri, læge), med andre ord alle, der har en privat eller professionel relation til barnet/den unge. Hjemmeside for Familie & Netværk.

Behandlingen bliver varetaget af et behandlingsteam, der består af 3 til 5 familieterapeuter med en fagprofessionel baggrund og en vejleder. Til hvert behandlingsteam er der knyttet en konsulent fra Metodecentret, som dels sikrer, at metoderne følges og løbende sammensætter relevant uddannelse for behandlerne både lokalt og nationalt. Den løbende uddannelse tager afsæt i de konkrete behov for viden, der opstår i samarbejdet med familierne og de professionelle omkring dem. De konkrete behov bliver afdækket både gennem tæt faglig sparring og sagssupervision. De lokalt opståede behov løses også lokalt, mens de behov der tegner sig på tværs af de involverede kommuner, bliver til temaer på et eller flere af de fire årlige seminarer, der afvikles med deltagelse af alle involverede behandlingsteams. På den måde sikrer man hele tiden, at den fornødne viden bliver gjort tilgængelig og omsat.

Et bemærkelsesværdigt aspekt ved denne case er den konstante interaktion mellem Metodecentret, behandlingsteam, de professionelle samt familien og netværket, der sikrer løbende afdækning af, hvilke vidensbehov der er. Det skaber fleksibel vidensoverførsel, der er tilpasset de reelle behov for viden.

Simon Østergaard Møller, der er Centerleder for Metodecentret, vil holde et oplæg om efteruddannelsesmodellen i Familie & Netværk og efterfølgende indgå i en dialog, hvor vi bl.a. vil drøfte, hvordan man kan skalere sådanne modeller på børneområdet. Også Simon er bogaktuel med bogen Faglighed og styring – Fagprofessionel dømmekraft på socialområdet. https://www.djoef-forlag.dk/book-info/faglighed-og-styring

I Social Talks Forum er vi optaget af eksempler og idéer, der gentænker vidensdagsordenen på børneområdet. Hvis du har eksempler eller konkrete erfaringer med metoder, der styrker vidensdelingen på børneområdet, vil vi meget gerne høre fra dig.

Det første møde i Social Talks Forum finder sted den 29. juni kl. 11.30-16.30. Mødet er fyldt op, men hvis du ønsker at blive en del af Forum, kan du kontakte Niels Christian Barkholt på ncb@socialtalksonline.dk.

 

[1] Offentlige udgifter til videregående efteruddannelse er halveret. DEA, notat, maj 2020.

[2] Der blev i oktober 2020 indgået en politisk aftale om at afsætte 50 mio. årligt til forskning på børneområdet i årene 2021 til 2024.

- Social Talks